Archives publiques à Bruxelles | Openbare archieven te Brussel

Les services d’archives des communes et CPAS ont pour mission de gérer les archives des services administratifs qui leur sont confiés. Certains services accueillent également des fonds d’archives privées et des fonds documentaires (journaux, cartes postales, photographies, personnalités politiques, etc.). Ces documents sont accessibles à tous en fonction des règles imposées par les délais de communicabilité (protection de la vie privée,…) et par leur état de conservation.

Pour plus d’informations concernant les différents services d’archives communaux et de CPAS de la Région partenaires d’ArchivIris, veuillez consulter la page des liens.

De archiefdiensten van de gemeenten en OCMW’s hebben tot taak de archieven te beheren van de administratieve diensten die hen werden toevertrouwd. Bepaalde diensten nemen ook privéarchieven en -documentatie (kranten, postkaarten, foto’s, politieke figuren, etc.) in hun stukken op. Die documenten zijn voor eenieder toegankelijk mits naleving van de regels inherent aan de mededeelbaarheid van de betrokken documenten (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en hun staat van bewaring.

Meer weten over de verschillende archiefdiensten van gemeenten en OCMW’s binnen het Gewest die partner zijn van ArchivIris? Surf dan even naar onderstaande pagina’s.