Boire et manger

Petite histoire des Grandes Brasseries d’Ixelles | Klein verhaal van de Grandes Brasseries d’Ixelles

Même s’il n’en reste aucune aujourd’hui sur le territoire de la commune, les brasseries ont joué un grand rôle pour le développement industriel d’Ixelles. Concentrée dans un premier temps autour du hameau de Boendael, l’industrie brassicole ixelloise se dirige progressivement vers la vallée du Maelbeek à partir du XVIIe siècle. Témoin de cette vigueur industrielle, les Grandes Brasseries d’Ixelles occupent à leur apogée près d’un hectare et demi et sont alors l’une des productions les plus importantes du pays.

Hoewel er vandaag geen meer zijn op het grondgebied van de gemeente hebben de brouwerijen een grote rol gespeeld in de industriële ontwikkeling van Elsene. In eerste instantie bevond de Elsense brouwindustrie zich vooral in de Boondaelwijk, om vanaf de 17e eeuw geleidelijk aan naar de Maalbeekvallei te verhuizen. Als getuige van die industriële wilskracht bestreken de « Grandes Brasseries d’Ixelles » op hun hoogtepunt bijna anderhalve hectare, waardoor ze de grootste productie van het land konden leveren.

[Les Grandes Brasseries d’Ixelles vues du ciel, ca. 1925, carte postale (art. 208), Archives de la commune d’Ixelles, Archives Michel Hainaut | De « Grandes Brasseries d’Ixelles » vanuit de lucht, ca. 1925, postkaart (art. 208), Archieven van de gemeente Elsene, Archieven Michel Hainaut ]
Les Grandes Brasseries d’Ixelles occupaient une grande partie des terrains situés entre la rue de la Cascade, la rue Lannoy et la chaussée de Vleurgat (ici vers 1925).
De « Grandes Brasseries d’Ixelles » namen een groot deel van de terreinen in tussen de Watervallaan, de Lannoystraat en de Vleurgatsesteenweg (hier rond 1925).

[Le hangar de stockage des Grandes Brasseries d’Ixelles, ca. 1925, carte postale (art. 442), Archives de la commune d’Ixelles, Archives Michel Hainaut | De opslagplaats van de « Grandes Brasseries d’Ixelles », postkaart (art. 442), Archieven van de gemeente Elsene, Archieven Michel Hainaut]
À leur grande époque, les Grandes Brasseries d’Ixelles se classaient parmi les plus grands producteurs du pays. Cet vitalité obligea la direction à développer continuellement ses infrastructures, comme avec un grand hangar métallique, construit en 1913-1914, permettant de stocker les fûts à l’extérieur.
Tijdens de hoogdagen mochten de « Grandes Brasseries d’Ixelles » zich bij de grootste producenten van het land rekenen. Door die levensvatbaarheid moest de directie constant haar infrastructuur ontwikkelen, zoals met een grote, stalen loods, die in 1913-1914 gebouwd werd, waardoor ze de vaten buiten konden opslaan.

Originaire de Menin, Jean Lannoy  fonde en 1859 une brasserie à son nom, qui occupe alors les anciens bâtiments de la brasserie d’Italie. En 1873, il s’installe déjà dans de nouveaux bâtiments situés à proximité des étangs d’Ixelles, entre la chaussée de Vleurgat et la rue de la Cascade. Il donnera d’ailleurs son nom à la rue qui reliera ces deux voiries.  En 1911, la direction des brasseries passe aux trois fils du fondateur, qui la rebaptisent  « Brasserie Lannoy et Frères », puis en 1921 « Grandes Brasseries d’Ixelles ». En 1954, les Grandes Brasseries d’Ixelles fusionnent avec les Grandes Brasseries de Koekelberg, et le lieu de fabrication est déplacé vers Koekelberg. Les bâtiments les plus remarquables de la brasserie seront vendus et détruits par un promoteur immobilier pour faire place, en 1960, à un immeuble moderne, ainsi qu’au nouveau square de Biarritz.

Jean Lannoy, afkomstig uit Menin, richtte in 1859 een brouwerij op naar zijn naam en gebruikte op dat moment de oude gebouwen van de Brasserie d’Italie. In 1873 verhuisde hij al naar de nieuwe gebouwen vlak bij de Vijvers van Elsene, tussen de Vleurgatsesteenweg en de toenmalige Watervallaan (nu Generaal de Gaullelaan). Hij zou bovendien zijn naam geven aan de straat die de beide wegen met elkaar verbindt. In 1911 ging de leiding van de brouwerij naar de drie zonen van de stichter die ze omdoopte naar « Brasserie Lannoy et Frères », om de naam in 1921 te veranderen naar « Grandes Brasseries d’Ixelles ». In 1954 fusioneerden de Grandes Brasseries d’Ixelles met de Grandes Brasseries de Koekelberg, en de plaats van productie werd naar Koekelberg verplaatst. De meest opmerkelijke gebouwen van de brouwerij werden door een vastgoedontwikkelaar verkocht en gesloopt, om in 1960 plaats te ruimen voor een modern gebouw en de nieuwe Biarritzsquare.

[Banquet du personnel donné à l’occasion du 75e anniversaire des Grandes Brasseries d’Ixelles, photographie (art. 208), 1934, Archives de la commune d’Ixelles, Archives Michel Hainaut | Feestmaal voor de werknemers van de « Grandes Brasseries d’Ixelles », foto (art. 208), 1934, Archieven van de gemeente Elsene, Archieven Michel Hainaut]
Preuve de l’importance des Grandes Brasseries d’Ixelles, le personnel des Grandes Brasseries se composait de plus de cent-cinquante personnes en 1934. Tous furent d’ailleurs invités à un banquet offert par la direction à l’occasion du 75e anniversaire de l’entreprise.
Een bewijs van het belang van de « Grandes Brasseries d’Ixelles »: in 1934 werkten er meer dan 150 mensen, die overigens allemaal uitgenodigd waren op een banket op kosten van de directie ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de onderneming.

© Commune d’Ixelles | Gemeente Elsene

1 thought on “Petite histoire des Grandes Brasseries d’Ixelles | Klein verhaal van de Grandes Brasseries d’Ixelles”

Laisser un commentaire